MAAK ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

WACHTWOORD VERTEGEN

*

Algemene Voorwaarden bij Yoshi Kai

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Yoshi Kai alsmede de activiteiten die onder de naam Yoshi Kai worden aangeboden.
 • Yoshi Kai vestiging: de fysieke locatie waar Judo / Jiu-Jitsu of Strenghth & Conditioning wordt aangeboden,
 • Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met Yoshi Kai ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.
 • Docent(e): degene die zorg draagt voor het lessen van een YoshiKai vestiging.
 • Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar en waarvan de samen- of inwoning kan worden aangetoond door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie. Gezinsleden kunnen verzocht worden zich te registeren en te legitimeren als gezinslid van het Lid.
 • Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerst mogelijke lesdag nadat Yoshi Kai de inschrijving heeft ontvangen, Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.
 • Jeugdlid: een natuurlijk persoon tot en met 16 jaar die op eigen naam Lid is.
 • Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
 • Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Yoshi Kai en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden
 • Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Artikel 2: Lid worden en toegang

a. Lid worden bij Yoshi Kai kan op de volgende manieren:

 1. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.yoshikai.nl);

b.  Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a.

c. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid  lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Yoshi Kai.

d. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Yoshi Kai, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. 

Artikel 4: Les(tijden)

a. Yoshi Kai bepaalt per Yoshi Kai vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b. Yoshi Kai is gerechtigd om een Yoshi Kai vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c. Yoshi Kai is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Yoshi Kai vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. Indien het lid een les mist om wat voor reden dan ook, kan de les in overleg worden ingehaald op een andere leslocatie.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een Overeenkomst bij Yoshi Kai wordt aangegaan voor de omschreven periode van 3,6 of 12 maanden vanaf de Ingangsdatum. 

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Yoshi Kai, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.yoshikai.nl of bij een docent van de Yoshi Kai vestiging op te vragen.

d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

e. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval bij een Overeenkomst die is verlengd voor onbepaalde tijd.

f. Bij niet tijdige ontvangst door Yoshi Kai van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Yoshi Kai is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

g. Yoshi Kai behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 8%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

h. Indien Lid en/of Deelnemer gaat verhuizen zal de Thuisvestiging van het Lid / Deelnemer worden omgezet naar de dichtstbijzijnde Yoshi Kai Vestiging van het nieuwe woonadres. Indien er geen Yoshi Kai vestiging is in een straal van 5 km van het nieuwe woonadres wordt de Overeenkomst naar keus van het Lid / Deelnemer overgezet naar een Yoshi Kai Vestiging naar keuze, danwel krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

l. Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Yoshi Kai aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (administratie@yoshikai.nl), via de website (www.yoshikai.nl), per brief (Yoshi Kai, p/a Spechtstraat 2, 3281 RK Numansdorp) te geschieden. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, leslocatie. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Yoshi Kai klantenservice opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur.

b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

c. Yoshi Kai behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Yoshi Kai, het Lid de toegang tot een Yoshi Kai vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen. 

d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

e. Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal Yoshi Kai het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Yoshi Kai, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

b. Yoshi Kai en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.

c. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Yoshi Kai als de docent vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. Yoshi Kai aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Yoshi Kai dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de docent en in tweede instantie tot Yoshi Kai, zoals beschreven op de website (www.yoshikai.nl).

Artikel 9: Persoonsgegevens

a. Yoshi Kai verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Yoshi Kai verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Yoshi Kai en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Yoshi Kai.

c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Yoshi Kai kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Yoshi Kai.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Yoshi Kai aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Yoshi Kai zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Yoshi Kai is gevestigd.

Artikel 12: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Yoshi Kai te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Yoshi Kai zijn terug te vinden op www.Yoshi Kai.nl en op te vragen bij de balie van een Yoshi Kai vestiging.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Yoshi Kai en het Lid.

TOP